VSP


Všeobecné smluvní podmínky

dále jen VSP

1) Na základě Smlouvy o provedení kamenických prací, dále jen Smlouva, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jak je tato Smlouva uvedena a specifikována na přední straně tohoto tiskopisu, se objednatel a zhotovitel, jak jsou specifikováni na přední straně tohoto tiskopisu, (dále jen také smluvní strany), dohodli, že zhotovitel provede pro objednatele kamenické práce v běžné jakosti, a v rozsahu a v termínu specifikovaném ve Smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít v souladu s těmito VSP a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel podpisem Smlouvy a těchto VSP bere na vědomí, že Smlouva a VSP jsou pro obě strany bez výhrad závazné, a že objednateli vzniká povinnost uhradit zhotoviteli cenu kamenických prací.

2) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen o dokončení díla – provedení požadovaných kamenických prací v rozsahu dle Smlouvy, informovat objednatele, a to dle volby zhotovitele buď osobně, telefonicky nebo zasláním zprávy SMS na číslo objednatele, pokud bylo zhotoviteli sděleno a ve Smlouvě uvedeno, případně písemně na adresu objednatele. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před sjednaným termínem dokončení zakázky, objednatel se zavazuje i předčasně dokončené dílo převzít, potvrdit převzetí díla zhotoviteli svým podpisem a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení o jeho dokončení a převzetí potvrdit zhotoviteli svým podpisem. Pokud tak objednatel neučiní, má se za to, že dílo bylo převzato objednatelem uplynutím sedmého dne ode dne oznámení o dokončení díla objednateli.

3) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou cenu díla v den dokončení díla, resp. při jeho převzetí. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se smluvní strany dohodly tak, že se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

4) Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že objednatel se stává vlastníkem díla dle Smlouvy až úplným zaplacením ceny díla sjednané ve Smlouvě.

5) Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla, jak je uveden na přední straně tohoto tiskopisu, je pro obě strany závazný, tedy po podpisu Smlouvy není ani jedna ze stran oprávněna měnit sjednaný počet kusů, druh prací, druh či tloušťku materiálu nebo specifikace předmětu, vyjma případů, kdy se a) obě strany na změně dohodnou a potvrdí ji svými podpisy na Smlouvě včetně případného navýšení ceny díla b) objednatelem požadovaný materiál, předmět, druh práce, se stane pro zhotovitele nedostupným – v takovémto případě je zhotovitel oprávněn použít materiál či předmět svou povahou nejbližší objednanému, případně je oprávněn nabídnout objednateli možnost změny Smlouvy.

6) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více jak 15 dnů, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% ze sjednané ceny díla, jak je uvedena ve Smlouvě a zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Povinnost objednatele k úhradě v tomto odst. 6) VSP sjednané smluvní pokuty nezaniká ani v případě odstoupení zhotovitele od Smlouvy z důvodů prodlení objednatele s úhradou ceny díla.

7) Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín dokončení zakázky, a to z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek znemožňujících realizaci objednaných prací (zejména nadměrná vzdušná vlhkost, nízké teploty, déšť, sněžení apod.) a dále z důvodu nedodání objednaného potřebného materiálu dodavatelem zhotoviteli. O prodloužení termínu dokončení zakázky je zhotovitel povinen objednatele informovat buď telefonicky nebo zasláním zprávy SMS na číslo objednatele, případně písemně na adresu objednatele. Tím se automaticky termín dokončení zakázky prodlužuje.

8) Objednatel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy a těchto VSP potvrzuje, že si je vědom závaznosti své objednávky provedení kamenických prací a taktéž sjednané splatnosti ceny díla, jak je dohodnuta v odst. 3) těchto VSP. Objednatel dále bere na vědomí, že dle Smlouvy a těchto VSP je povinen veškeré úkony vůči zhotoviteli činit písemně na adresu zhotovitele uvedenou ve Smlouvě, kdy jiná forma není pro účely Smlouvy považována za platnou.

9) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré potřebné a zhotovitelem vyžádané podklady nutné pro řádnou realizaci díla dle Smlouvy a požadavků objednatele.

10) Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy a zavazuje se, že dílo bude mít v záruční době, která činí 24 měsíců ode dne dokončení díla, veškeré požadované vlastnosti. V případě výskytu vady díla, je objednatel oprávněn vadu písemně reklamovat písemně na adrese místa podnikání zhotovitele, jak je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Objednatel má vůči zhotoviteli právo na bezplatné odstranění oprávněně reklamovaných vad díla a zhotovitel se zavazuje oprávněně reklamované vady díla na své náklady odstranit. Zhotovitel je v záruční době povinen bezplatně a na své náklady odstranit vady díla, které nebyly způsobeny nepřiměřeným či nevhodným užíváním díla, povětrnostními vlivy, běžným opotřebením či působením třetích osob (poškození).

11) Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které se na díle vyskytly po jeho dokončení a převzetí objednatelem a byly způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či nepředvídatelnými a neodvratitelnými událostmi – běžné opotřebení, vlivy počasí apod.

12) Pokud je součástí díla dodávka přírodního kamene – žulového materiálu, je mírná změna v barvě či struktuře materiálu jeho přirozenou vlastností a nezakládá nárok na reklamaci.

13) Smlouva a tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

14) Smlouva byla vyhotovena v originále pro zhotovitele a v kopii pro objednatele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: podatelna@coi.cz